پرس جوش

پرس جوش یا جوش پروجکشن در واقع نوع پیشرفته و تکامل یافته دستگاه نقطه جوش می باشد ولی در ظاهر دستگاه و کیفیت جوشکاری تفاوت های محسوسی وجود دارد. که در ادامه راجع به آنها صحبت خواهیم کرد.

روش کار:

اصول كلي پرس جوش (جوش پروجکشن) شبيه جوشكاري مقاومتی نقطه است. ورق ها قبلاً تغيير فرم مناسبي داده مي شوند. به طور كلي محلهاي جوش شامل برجستگي هاي لازم است و هنگاميكه دو ورق در زير الكترود (كه مي تواند شبيه فكهاي پرسكاري داراي فرمهاي خاصي باشد ) قرار گرفت و فشار و جريان الكتريكي لازم در الكترود اعمال شد، جريان الكتريكي از محلهاي تماس يا موضع هاي بر آمده عبور كرده و مطابق با اصول كلي جوشكاري مقاومتي در اين نقاط ذوب موضعي ايجاد. سپس دو قطعه به يكديگر متصل مي شوند .

تفاوت با نقطه جوش:

تفاوت كلي پرس جوش (جوش پروجکشن) همانطور كه اشاره شد در شكل الكترودها است كه شبيه فك هاي پرس مي باشد. همچنين فشار و شدت جريان بالاتر است. بدين ترتيب در يك سيكل عمليات چندين نقطه جوش داده مي شوند. يكي از نكات حساس و مهم در اين فر آيند جنس الكترود ها است كه اولاً بايد داراي ضريب هدايت الكتريكي و حرارتي كم و ثانياً مقاومت و سختي خوب و درجه حرارت انيل شدن بالا باشند.

از طرف ديگر سطوح اين فكها بايد كاملاً موازي باشند و به دليل وسعت سطح آنها تا موازي بودن آنها موجب تغييرات در ميزان فشار شده و درنتيجه چگالي جريان الكتريكي در نقاط تماس مختلف يكسان نخواهد شد . و در بعضي نقاط جوش ناقص و در برخي نقاط ديگر ممكن است جوش كامل باشد . بديهي است اين روش نيز براي مصارفي كه ميزان توليد زياد است بسيار مناسب و اقتصادي است .

يكي از نكات حساس و مهم در پرس جوش (جوش پروجکشن) جنس الكترود ها است. اولاً بايد داراي ضريب هدايت الكتريكي و حرارتي كم و ثانياً مقاومت و سختي خوب و درجه حرارت آنيل شدن بالا باشند. از طرف ديگر سطوح اين فكها بايد كاملاً موازي باشند و به دليل وسعت سطح، نا موازي بودن آنها موجب تغييرات در ميزان فشار شده و درنتيجه چگالي جريان الكتريكي در نقاط تماس مختلف يكسان نخواهد شد. و در بعضي نقاط جوش ناقص و در برخي نقاط ديگر ممكن است جوش كامل باشد . بديهي است جوش پروجکشن براي مصارفي كه ميزان توليد زياد است بسيار مناسب و اقتصادي است .

در ویدیو زیر مراحل کارکرد پرس جوش (جوش پروجکشن) ساخته شده توسط ماشین سازی ایده آل (نیکزاد) نشان داده شده است.

برای سفارش دستگاه پرس جوش یا جوش پروجکشن با جدیدترین تکنولوژی و قابلیت رقابت با بهترین دستگاه های اروپایی متناسب با زمینه فعالیت و قطعه کار شما می توانید از طریق دکمه سفارش زیر و اطلاعات تماس با ماشین سازی ایده آل تماس بگیرید.